2018. május 25., péntek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)


A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) (a továbbiakban: „Szabályzat”) a Kupai Eszter e.v (a továbbiakban „Szolgáltató”) által üzemeltetett csendviragok.hu weboldalon (a továbbiakban: „Weboldal”) nyújtott szolgáltatások (a továbbiakban „Szolgáltatás(ok)”) igénybevételének feltételeit szabályozza.

Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben az ÁSZF minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve!

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal.

A Weboldal működésével, megrendelési és szállítási folyamatával kapcsolatosan nyújt tájékoztatást. Felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

Jelen Szabályzat hatálya a Szolgáltató Weboldalán létrejött  jogviszonyokra terjed ki.

Felhasználó: aki a Weboldalon böngészik, Weboldal tartalmát látogatja, olvassa, nézi, a Weboldalon hozzászólást tesz közzé, a Weboldalon vásárol, a Weboldal bármely funkcióját használatba veszi (a továbbiakban „Felhasználó”)

1. A Szolgáltató adatai

A szolgáltató neve: Kupai Eszter
A szolgáltató székhelye: 7400 Kaposvár Ady Endre u. 11. 2/3.
Levelezési cím, dokumentumok tárolása: 7400 Kaposvár, Németh István fasor 21.
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: csendviragok@gmail.com
Adószáma: 67601354-1-34
A szerződés nyelve: magyar
A tárhely-szolgáltató adatai: Google LLC (a Blogger tulajdonosa), Székhely: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Amerikai Egyesült Államok; kapcsolat (a továbbiakban „Tárhely szolgáltató”)
Weboldal: csendviragok.hu egyedi domainnel a csendviragok.blogspot.com webcím

2. Alapvető rendelkezések

2.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2.2. A jelen Szabályzat 2022. május 20. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 14 (tizennégy) nappal a Weboldalon közzéteszi. A Felhasználók a Weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a Weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

2.3. Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra/honlapra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak/honlapnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó/Megrendelő nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.

2.4. A Szolgáltató fenntart magának minden jogot a Weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a Weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a Weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. A letöltés korlátozása nem vonatkozik a jelen Szabályzat illetve az Adatkezelési tájékoztató című dokumentumokra.

3. Regisztráció / vásárlás

3.1. A Felhasználó a Weboldalon történő vásárlásával/regisztrációjával kijelenti, hogy jelen Szabályzat, és a Weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.

3.2. A Felhasználó a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. A Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben a Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

3.3. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért felelősség nem terheli.

3.4. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

4. Megvásárolható termékek és szolgáltatások köre

4.1. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, ÁFA tartalmuk 27%, nem tartalmazzák a szállítási díjat.

4.2. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, a Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja a Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.

5. Fizetési módok

5.1. Bankkártyás fizetés: Az online bankkártyás fizetések a PayPal rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a Szolgáltatóhoz nem jutnak el.

5.1. Banki átutalás: Előre utalás fizetési mód választása esetén a Felhasználó a megrendelt termék(ek) ellenértékét a visszaigazoló e-mailben található bankszámlára utalja.


6. Rendelés menete

6.1. A nyomtatott és elektronikus könyvek, valamint a tudástermékek (online kiadványok) vásárlásakor a Felhasználó regisztráció nélkül megkezdheti a vásárlást a megrendelőlap / jelentkezési lap kitöltésével. Online kiadványok (tudástermékek) vásárlásakor a megrendelőlap kitöltése mellett opcionális hírlevél-feliratkozási lehetőség található. 

A hírlevelek kapcsán lásd Adatkezelési tájékoztatót ezen az állandóan elérhető linken: https://www.csendviragok.hu/2018/05/adatkezelesi-tajekoztato.html

6.2. A Felhasználó a megvásárolni kívánt termék/termékek nevét és darabszámát megadja.

6.3. A Felhasználó kosárba a megrendelőlap kitöltésével jelzi a termék megvásárlásának szándékát.

6.5. A Felhasználó megadja a számlázási adatait, majd – fizikai termék vásárlása esetén – a szállítási/fizetési módot.

6.6. A Felhasználó véglegesíti a rendelését
a) bankkártyás / PayPales fizetés esetén a PayPalen keresztül megörténő fizetéssel
b) banki átutalás esetén a megrendelt termék(ek) ára és az esetleges szállítási díj banki átutalásával.

6.7. A Felhasználó a megrendelő / jelentkezés gomb lenyomását követően visszaigazoló e-mailt kap, mely tartalmazza a megrendelés adatait, számlázási adatokat, fizetési adatokat, többek között – banki átutalással történő fizetési mód választása esetén – az átutaláshoz szükséges adatokat.

6.8. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére a Weboldalon hiba vagy hiányosság lép fel a megrendelés adataira vagy a termékekre – különös tekintettel azok árára – vonatkozólag, a Szolgáltató fenntartja a jogot a korrekcióra, nem köteles a terméket hibás áron szállítani, megtagadhatja a megrendelés visszaigazolását. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve módosítása után a Szolgáltató azonnal tájékoztatja a Felhasználót az új adatokról. A Szolgáltató felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Felhasználó még egyszer megerősítheti vagy visszavonhatja megrendelését.

7. A megrendelés és feldolgozás teljesítése

7.1. A megrendelés véglegesítése és feldolgozása a megrendelt termék(ek) ellenértékének jóváírását követően történik meg, valamint a Felhasználó ekkor válik jogosulttá az általa megrendelt termék(ek) átvételére.

7.2. Ha a Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről a Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint a Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb 30 (harminc) napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése a Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

7.3. A Szolgáltató nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők, elírások, a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt. A Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítésre kizárólag a Felhasználóval történő egyeztetést követően kerülhet sor.

8. Elállási/felmondási jog

8.1. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében a Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 (tizennégy) napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, a Felhasználó jogosult 14 (tizennégy) napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést. Jelen tájékoztató hiányában jogosult a Felhasználó 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát.

8.2. Az elállási/felmondási határidő attól a naptól számított 14 (tizennégy) nap elteltével jár le,
a) amelyen a Szerződés megköttetett – szolgáltatásra irányuló szerződés esetében;
b) amelyen a Felhasználó vagy a Felhasználó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket (több termék esetén az utolsó terméket) átveszi – termék adásvételére irányuló szerződés esetében;
c) amelyen a Felhasználó vagy a Felhasználó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy átveszi az első terméket – termék meghatározott időszakon belüli rendszeres szolgáltatására vonatkozó szerződés esetében.
A Felhasználó a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

8.3. Ha a Felhasználó elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni a Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban (elektronikusan: csendviragok@gmail.com, postai úton: 7400 Kaposvár Németh István fasor 21.), vagy telefonon (+36704089766). Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a Szolgáltató a postára adás időpontját veszi figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el a Szolgáltató. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza a Felhasználó a Szolgáltató részére.
Ebből a célból a Felhasználó felhasználhatja a mellékelt (1.sz. melléklet) elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is.

8.4. A Felhasználó határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

8.5. Ha a Felhasználó eláll a Szerződéstől, a Szolgáltató fizikai termék esetén a termék kézhez vételét, egyéb termék vagy szolgáltatás esetén az elállási/felmondási nyilatkozat beérkezését követően haladéktalanul, de legkésőbb 14 (tizennégy) napon belül visszafizeti a Felhasználó számára a szerződésben szereplő termék(ek) ellenértékét, valamint a Felhasználó által teljesített valamennyi szolgáltatást, ideértve a szállítási díjat is. A Szolgáltató a visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Felhasználó nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

8.6. Ha a Felhasználó a Szerződés alapján terméket vett át, köteles a Szolgáltató számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 (tizennégy) napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék(ek) visszaküldésének közvetlen költségét a Felhasználó viseli, a Szolgáltató nem vállalja e költség viselését.

8.7. Az elállási jog gyakorlása esetén a Felhasználót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, a Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését. A Felhasználónak kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Felhasználót terheli.

8.8. Nem illeti meg az elállási jog a Felhasználót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Felhasználó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Felhasználó személyére szabtak.

8.9. A Felhasználó szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát
a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a Felhasználó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Felhasználó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
b) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a Felhasználó a csomagolást felbontotta;
c) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
d) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Szolgáltató a Felhasználó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Felhasználó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

8.10. A fenti pontokban foglaltak általános érvényűek, melyektől a Szolgáltató a Felhasználó javára termékenként eltérhet, mely eltérést az adott termék oldalán közzétesz.

8.11. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el.

8.12. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el.

8.13. A Felhasználó egyéb panaszával is megkeresheti a Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken.

9. Vegyes rendelkezések

9.1. A Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

9.2. Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

9.3. Amennyiben a Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az, hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez, és e tekintetben a Felhasználó javára eltér, nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

9.4. A Szolgáltató és a Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

9.5. A Felhasználó szavatolja a Szolgáltatónak adott bárminemű információ (pl.: név, cím, e-mail cím, telefonszám, számlázási adatok, stb.) pontosságát, azok helytelenül/hiányosan való megadásából eredő bárminemű hibás teljesítés miatt a Szolgáltatóval szemben sem anyagi-, jogi-, vagy egyéb jellegű követeléssel nem élhet. A Szolgáltató megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a Szolgáltatáshoz szükséges információt/adatokat a Felhasználótól beszerezze, illetve a Felhasználó kérésére, vagy pontosítására javítja a helytelen/hibás adato(ka)t.

10. Panaszkezelés rendje

10.1. A Weboldal célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a Felhasználó teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben a Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát az alábbi telefonon, e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.

10.2. A Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a Felhasználónak.

10.3. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató 30 napon belül írásban megválaszolja, és a panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát 5 (öt) évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

10.4. A Felhasználó a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbi elérhetőségeken.

10.5. A Szolgáltató a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi a békéltető testületi eljárást.

10.6. Panasszal fordulhat a Fogyasztóvédelmi Hatóságokhoz, melyek elérhetőségét az alábbi webhelyen találja: fogyasztovedelem.kormany.hu/#/fogyasztovedelmi_hatosag

Panasza esetén lehetősége van a budapesti békéltető testülethez fordulni:
Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
Telefonszáma: (1) 488-2131
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

10.7. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

10.8. Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

10.9. A Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

1. sz. melléklet: Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

Címzett:

Kupai Eszter e.v.
Kaposvár
Németh István fasor 21.
7400
+36705031097
csendviragok@gmail.com

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: [a szerződés tárgyául szolgáló termék vagy szolgáltatás megjelölése]

Szerződéskötés időpontja/átvétel időpontja: [a megfelelő megjelölendő]

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

KeltNincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése